Investice na kapitálových trzích se většinou provádějí za účelem dosažení zisku, který Vás přiblíží k dosažení krátkodobého nebo dlouhodobého cíle. Aby vaše kroky měly co největší šanci přinést očekávaný výnos, je nutné je správně naplánovat. Seznamte se se zásadami, které Vám pomohou správně organizovat Vaše investice.

Investiční plánování je klíčovým aspektem potřebným k dosažení požadovaných výsledků na finančních trzích, protože umožňuje definovat cíle, strategii a směr Vašich investic. Bez řádného plánu může být investování chaotické a rizikové, což může vést ke ztrátám. Vhodné investiční plánování by mělo být založeno na přípravě akčního plánu, který stanoví, jakým způsobem hodlá investor alokovat své finanční prostředky do různých typů aktiv, přičemž hlavními složkami takového plánu by měly být:

 • Definování investičních cílů
 • Stanovení časového horizontu
 • Posouzení rizikového profilu
 • Výběr investiční strategie
 • Sledování a přizpůsobení
Investiční cíl

Investiční cíl je prvním krokem při plánování investic a je klíčovým prvkem, který jim udává směr. Měl by to být konkrétní, měřitelný výsledek, kterého chce investor investováním svých finančních prostředků dosáhnout. Investiční cíle mohou mít různou podobu, obvykle se dělí na krátkodobé a dlouhodobé, mezi ně patří například: dlouhodobý zisk, odchod do důchodu, vzdělání dětí, nákup nemovitosti nebo cestování.
Stanovení investičních cílů vyžaduje zvážení a analýzu Vaší životní a finanční situace. Důležité by mohlo být poradit se s finančním poradcem, který Vám pomůže definovat realistické cíle a vhodné investiční strategie s ohledem na Vaše individuální okolnosti.

Časový horizont

Časový horizont je konkrétní období, během kterého investor plánuje dosáhnout svých investičních cílů. Obvykle je krátkodobý nebo dlouhodobý, v závislosti na povaze investičních cílů a individuálních preferencích. Určení časového horizontu ovlivňuje volbu konkrétní investiční strategie. Investice s krátkým časovým horizontem obvykle zahrnují výběr aktiv, která se vyznačují větší volatilitou, aby bylo možné dosáhnout očekávaného výnosu v relativně krátkém období. Dlouhodobé investice naopak umožňují volit relativně stabilnější instrumenty, které se vyznačují nižší volatilitou cen, ale také relativně stabilním růstem hodnoty v dlouhodobém horizontu.
Rovněž je třeba pamatovat na to, že investiční časový horizont by měl být přizpůsoben cílům. Například investice související s odchodem do důchodu budou mít obvykle delší časový horizont, zatímco investice na cestu na dovolenou budou mít časový horizont kratší.

Rizikový profil

Rizikový profil je individuální měřítko, které určuje, jaké investiční riziko jsme ochotni při investování na finančních trzích přijmout, a jeho definování nám pomáhá přizpůsobit investiční strategie našim preferencím. Stanovení rizikového profilu vyžaduje obezřetnost a sebereflexi i pravidelnou aktualizaci v souladu se změnami v životní a finanční situaci.

Rozlišujeme tři hlavní rizikové profily:

 • Konzervativní: Zahrnuje investování kapitálu do nejstabilnějších finančních nástrojů, jako jsou dluhopisy nebo státní pokladniční poukázky. Tento styl je vhodný pro lidi, kteří preferují nízké riziko a zároveň očekávají nižší výnosy.
 • Mírné: Investoři v této skupině tolerují střední riziko výměnou za možnost relativně lepších výnosů. Zaměřují se na vytváření vyvážených portfolií, která kombinují např. akcie a dluhopisy.
 • Agresivní: Investoři v této skupině jsou ochotni akceptovat vysoké riziko výměnou za potenciálně vysoké výnosy. Jejich portfolio často zahrnuje pákové nástroje, jako jsou CFD a další aktiva s vyšší volatilitou.
Investiční strategie

Investiční strategie je plán činnosti, který určuje, jaká investiční aktiva budou vybrána a jak budou spravována, aby bylo dosaženo konkrétních investičních cílů. Měla by být pečlivě přizpůsobena předpokládaným cílům, časovému horizontu, rizikovému profilu, individuálním preferencím a zkušenostem investora.

Níže jsou uvedeny příklady investičních strategií používaných na finančních trzích:

 • Buy and hold (Koupit a držet): Investor, který se rozhodne pro tuto strategii, se zaměřuje na výběr například akcií, o kterých se domnívá, že mají šanci na relativně vysoký růst, nejčastěji v dlouhodobém horizontu. Takto vytvořené portfolio se obvykle po celou předpokládanou dobu investice nemění.
 • Strategie časování trhu: Jedná se o snahu předpovědět chování trhu a směr, kterým se bude trh v relativně blízké budoucnosti pohybovat. Při použití této strategie portfolio zahrnuje různé finanční nástroje, jako jsou akcie nebo CFD, a jeho složení se často mění podle měnícího se tržního prostředí.
 • Spekulace: Jedná se o jednu z nejoblíbenějších investičních technik na finančních trzích. Spočívá v předvídání změn cen aktiv v daném období, přičemž možných zisků lze dosáhnout jak v případě růstu hodnoty instrumentu, tak v případě jeho poklesu (tzv. short selling). Někdy jsou spekulanty vybírány také nástroje s finanční pákou, kdy se kupní síla investovaného kapitálu násobí výší finanční páky. Takové operace jsou však spojeny s vysokou mírou rizika, které může vést jak ke značným ziskům, tak ke ztrátám.
 • Hodnotové investování: Jedná se o výběr akcií společností se zavedenou pozicí na trhu, které jsou podhodnocené ve vztahu k jejich vnitřní hodnotě. Investoři využívající tuto strategii hledají akcie, které mají v dlouhodobém horizontu vysoký růstový potenciál.
Sledování a přizpůsobení

Finanční trhy se neustále mění. Ekonomické podmínky, finanční situace podniků a úrokové sazby jsou aspekty, jejichž změna může významně ovlivnit Vaše investice. Vhodné sledování Vám umožní upravit strategii v reakci na tyto změny a jejich včasná identifikace pomůže minimalizovat míru rizika.
Pravidelná analýza investičního portfolia a hodnocení výsledků ve vztahu k předpokládaným cílům jsou pro jejich dosažení klíčové. Pokud časem zjistíte, že je Vaše portfolio příliš exponované vůči určitým aktivům nebo sektorům, může být nutné provést rebalancování, které spočívá v úpravě alokace aktiv v portfoliu tak, aby zůstalo v souladu s Vaším investičním plánem.
Sledování a přizpůsobování stanoveného plánu vyžaduje od investora disciplínu. Neměli byste také zapomínat na to, že je třeba se vyvarovat impulzivních reakcí na krátkodobé změny na trhu a držet se svého dlouhodobého plánu. Je dobré si uvědomit, že tento proces by měl pokračovat po celou dobu investování.