Inwestycje na rynkach kapitałowych podejmowane są najczęściej w celu wygenerowania zysku, który przybliża do osiągnięcia celu krótko- lub długoterminowego. Aby Twoje działania miały jak największą szansę na przyniesienie oczekiwanego zwrotu, należy je odpowiednio zaplanować. Poznaj zasady, które pomogą Ci właściwie zorganizować Twoje inwestycje.

Planowanie inwestycji jest kluczowym aspektem potrzebnym do osiągnięcia zamierzonych wyników na rynkach finansowych, jako że pozwala to na określenie celów, strategii oraz kierunku danych inwestycji. Bez odpowiedniego planu inwestowanie może stać się chaotyczne i ryzykowne, prowadząc do potencjalnych strat. Odpowiednie zaplanowanie inwestycji powinno opierać się na przygotowaniu planu działania określającego, w jaki sposób inwestor zamierza alokować swoje środki finansowe w różnego rodzaju aktywa, a głównymi składowymi takiego planu powinno być:

 • Zdefiniowanie celów inwestycyjnych
 • Określenie horyzontu czasowego
 • Ocena profilu ryzyka
 • Wybór strategii inwestycyjnej
 • Monitorowanie i dostosowywanie
Cel inwestycyjny

Cel inwestycyjny jest pierwszym krokiem w planowaniu inwestycji i jest to kluczowy element, który nadaje im kierunek. Powinien być to określony, mierzalny wynik, jaki inwestor chce osiągnąć poprzez inwestowanie swoich środków finansowych. Cele inwestycyjne mogą przyjmować różne formy i zazwyczaj dzielą się na krótko i długoterminowe, a zaliczyć do nich możemy na przykład: długoterminowe zyski, emeryturę, edukację dzieci, zakup nieruchomości czy też podróże.
Określenie celów inwestycyjnych wymaga refleksji i analizy własnej sytuacji życiowej oraz finansowej. Istotna może okazać się tutaj rozmowa z doradcą finansowym, który pomoże w określeniu realistycznych celów i odpowiednich strategii inwestycyjnych, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności.

Horyzont czasowy

Horyzont czasowy to określony okres, w jakim inwestor planuje osiągnąć swoje cele inwestycyjne. Z reguły jest on krótko lub długoterminowy, w zależności od natury celów inwestycyjnych i indywidualnych preferencji. Określenie horyzontu czasowego wpływa na wybór określonej strategii inwestycyjnej. Inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym wiążą się zazwyczaj z doborem aktywów charakteryzujących się większą zmiennością, tak aby mogły one osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu w relatywnie krótkim okresie. Długoterminowe inwestycje pozwalają natomiast na wybór relatywnie stabilniejszych instrumentów, charakteryzujących się mniejszą zmiennością cenową, ale i również stosunkowo stabilnym wzrostem wartości w długiej perspektywie.
Warto również pamiętać o tym, aby horyzont czasowy inwestycji był dostosowany do ich celów. Przykładowo inwestycje związane z emeryturą będą miały zazwyczaj dłuższy horyzont czasowy, podczas gdy inwestycje na wakacyjną podróż będą miały krótszy.

Profil ryzyka

Profil ryzyka to indywidualna skala, która określa, jakie ryzyko inwestycyjne jesteśmy gotowi przyjąć podczas inwestowania na rynkach finansowych, a jego zdefiniowanie pomaga dostosować strategie inwestycyjne do naszych preferencji. Określenie profilu ryzyka wymaga rozwagi i samorefleksji oraz regularnej aktualizacji wraz z ewentualnymi zmianami w sytuacji życiowej i finansowej.

Możemy wyróżnić trzy główne profile ryzyka:

 • Konserwatywny: Polega na inwestowaniu kapitału w najbardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak obligacje czy bony skarbowe. Ten styl jest właściwy dla osób preferujących niskie ryzyko przy jednocześnie oczekiwanych niższych stopach zwrotu.
 • Zrównoważony: Inwestorzy z tej grupy tolerują umiarkowane ryzyko w zamian za możliwość uzyskania relatywnie lepszych zwrotów. Swoją uwagę skupiają na budowaniu zrównoważonych portfeli, łączących w sobie np. akcje i obligacje.
 • Agresywny: Inwestorzy z tej grupy gotowi są przyjąć duże ryzyko w zamian za potencjalnie wysokie zyski. W ich portfelu znaleźć często możemy lewarowane instrumenty, takie jak kontrakty CFD oraz inne aktywa charakteryzujące się większą zmiennością.
Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna to plan działania, który określa, jakie aktywa inwestycyjne zostaną wybrane i sposób ich zarządzania w celu osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych. Powinna być ona starannie dostosowana do założonych celów, horyzontu czasowego, profilu ryzyka oraz indywidualnych preferencji i doświadczenia inwestora.

Poniżej znajdują się przykładowe strategie inwestycyjne wykorzystywane na rynkach finansowych:

 • “Kup i trzymaj”: Inwestor wybierający tę strategię skupia się na wyborze, np. akcji, które według niego mają szansę na stosunkowo wysoki wzrost, najczęściej w długim terminie. Tak utworzony portfel zazwyczaj nie ulega zmianie przez cały założony okres inwestycji.
 • Strategia wyczucia rynku: Polega ona na próbie przewidywania zachowań rynkowych oraz kierunku, w którym rynek będzie poruszał się w stosunkowo niedalekim czasie. Przy wykorzystaniu tej strategii w skład portfela wchodzą różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, czy kontrakty CFD oraz ulega on częstym zmianom wraz ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym.
 • Spekulacja: Jest to jedna z bardziej popularnych technik inwestowania na rynkach finansowych. Polega na prognozowaniu zmian cen aktywów w danym okresie, a ewentualne zyski mogą być osiągnięte zarówno w przypadku wzrostu wartości instrumentu, jak i jego spadku (tzw. short-selling). Często wybierane przez spekulantów instrumenty są też lewarowane, gdzie siła nabywcza zainwestowanego kapitału pomnażana jest przez wysokość dźwigni finansowej. Takie operacje jednak związane jest z wysokim poziomem ryzyka, które może prowadzić zarówno do znacznych zysków, jak i strat.
 • Inwestowanie w wartość: Polega na wybraniu akcji firm o ugruntowanej pozycji na rynku, które są niedowartościowane w stosunku do swojej wartości wewnętrznej. Inwestorzy stosujący tę strategię szukają akcji, które mają wysoki potencjał wzrostu w długim okresie czasu.
Monitorowanie i dostosowywanie

Rynki finansowe podlegają ciągłym zmianom. Warunki gospodarcze, kondycja finansowa przedsiębiorstw, czy też stopy procentowe to aspekty, których zmiana znacząco może wpłynąć na Twoje inwestycje. Odpowiednie monitorowanie pozwala dostosować strategię w odpowiedzi na te zmiany, a ich wczesna identyfikacja pozwoli zminimalizować poziom ryzyka.
Regularna analiza portfela inwestycyjnego i ocena wyników w odniesieniu do założonych celów jest kluczowa dla ich osiągnięcia. Jeżeli na przestrzeni czasu okaże się, że Twoje portfolio jest zbyt silnie wyeksponowane na określone aktywą lub sektory, konieczny może okazać się rebalancing, polegający na dostosowaniu alokacji aktywów w portfelu, tak aby utrzymać zgodność z planem inwestycyjnym.
Monitorowanie i dostosowywanie założonego planu wymagają od inwestora dyscypliny. Należy również pamiętać, aby unikać impulsywnych reakcji na krótkoterminowe zmiany rynkowe i trzymać się długoterminowego planu. Warto pamiętać, że proces ten powinien być kontynuowany przez cały okres inwestowania.

FAQ

Czym jest cel inwestycyjny?
Cel inwestycyjny jest tym, na co przeznaczone mają zostać środki będące zwrotem z inwestycji. Celem inwestycyjnym może być np. nowy samochód, wymarzony dom, podróż dookoła świata lub studia dla dziecka. Im większa kwota konieczna jest na realizację celu, tym dłuższy horyzont czasowy potrzebny jest do jego realizacji.

W jaki sposób określić cel inwestycyjny?
Aby określić konkretny cel i kwotę, jaką chcesz zainwestować należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak swoje zarobki, ilość odłożonych oszczędności, horyzont czasowy, tolerancja na ryzyko oraz własna wiedza o rynku.

Od jakich czynników zależy profil ryzyka?
Profil ryzyka zależy od takich czynników, jak tolerancja na ryzyko (jakie straty jesteś w stanie zaakceptować), sytuacja finansowa (ile zarabiasz oraz jak duże masz oszczędności), horyzont czasowy (jak długo możesz trzymać pieniądze w inwestycji), doświadczenie i wiedza o inwestowaniu, wiek oraz sytuacja rodzinna (osoby młodsze i niemające rodziny na utrzymaniu prawdopodobnie mniej odczują ewentualne straty z inwestycji).

Na czym polega monitorowanie rynków?
Monitorowanie rynków to systematyczne zbieranie i analizowanie informacji o sytuacji na rynku w celu Identyfikacji trendów, oceny ryzyka i potencjalnych okazji inwestycyjnych oraz podejmowania świadomych decyzji biznesowych.