Poznaj podstawy właściwej dywersyfikacji inwestycji, która jest kluczowym aspektem przy budowaniu rozważnego i odpowiedzialnego portfela inwestycyjnego.

Dywersyfikacja to jeden z najważniejszych aspektów, który każdy inwestor powinien brać pod uwagę planując swoje inwestycje. Jest to proces polegający m.in. na zróżnicowaniu składu portfela inwestycyjnego, poprzez rozproszenie inwestycji na różne aktywa lub kategorie aktywów, takie jak akcje, obligacje, surowce czy metale szlachetne. Celem dywersyfikacji jest zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, związanego z koncentracją wszystkich środków na jednym rodzaju aktywów lub w obszarze jednej branży lub regionu.

Dlaczego dywersyfikacja inwestycji jest tak ważna?

Dywersyfikacja jest istotnym aspektem, ponieważ pomaga zmniejszyć ryzyko straty, a także zwiększyć potencjalne zyski. Jeśli w portfelu danego inwestora znajduje się jedynie jedna pozycja i traci ona na wartości, to przekłada się to na analogiczną stratę całego portfela. Natomiast jeśli inwestor posiada portfel składający się z wielu pozycji, to spadek wartości jednej z nich będzie miał znacząco mniejszy wpływ na wartość całego portfela.

Jak zbudować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny?

Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien składać się z różnych aktywów lub kategorii aktywów, które nie są ze sobą ściśle skorelowane. W takim przypadku spadek wartości jednego z aktywów nie będzie bezpośrednio przekładał się na pozostałe aktywa wchodzące w skład danego portfela.
Poniżej znajdziesz kilka porad, które pomogą Ci zbudować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny:

1. Wybierz różne klasy aktywów

W skład dobrze zdywersyfikowanego portfela powinny wchodzić różne klasy aktywów, takich jak np. akcje, ETFy, surowce, pary walutowe, czy metale szlachetne. Każda z tych klas aktywów charakteryzuje się różnymi poziomami ryzyka, a także niesie za sobą różne korzyści. Poziom ryzyka danego portfela jest tym mniejszy, im ujemna korelacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest większa.

2. Zróżnicuj branże i sektory

Zadbaj o to, aby Twój portfel gwarantował Ci ekspozycję na wiele branż i sektorów. Przykładowy, zdywersyfikowany portfel akcyjny, powinien zawierać akcje spółek działających w maksymalnie możliwie niezależnych od siebie branżach, np. finanse, zdrowie, high-tech, energetyka. W ten sposób unikniesz koncentracji wszystkich swoich inwestycji w jednej branży i w przypadku ewentualnego kryzysu w danym sektorze, Twój portfel będzie na to w pewnym stopniu odporny.

3. Wybierz różne regiony geograficzne

Kolejnym z istotnym aspektów jest dywersyfikacja geograficzna. Strategia ta polega na lokowaniu środków w różnych regionach geograficznych, co pozwala na minimalizowanie wpływu niekorzystnych zjawisk na danym rynku bądź w regionie. W ten sposób lokalne zawirowania polityczne czy gospodarcze w mniejszy sposób wpływać będą na wartość Twojego portfela. Ponadto, ze względu na liczne innowacje wprowadzane w różnych częściach globu jest to także ciekawa metoda na zwiększenie potencjalnych zysków.

4. Uwzględnij aktywa o różnych stopniach ryzyka

Różnego rodzaju aktywa charakteryzują się innym poziomem z podatności na zawirowania rynkowe. Przykładowo, w czasach kryzysu gospodarczego, gdy ceny akcji spadają, ceny obligacji mogą wzrastać, co przyczynia się do zrównoważenia ewentualnych strat w portfelu. Dlatego tak istotnym jest, abyś uwzględnił inwestycje o różnych stopniach ryzyka, tak aby zmniejszyć ekspozycję na ryzyko inwestycyjne, a jednocześnie osiągnąć odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji.

5. Zaplanuj inwestycje o różnym horyzoncie inwestycyjnym

Dobrą praktyką, przy planowaniu swojego portfela, jest rozważenie inwestycji osiągających zwroty w różnych okresach czasu. Dywersyfikacja horyzontów inwestycyjnych dla danych aktywów pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z określonym okresem czasu. Przykładowo, inwestowanie w akcje w krótkim okresie czasu może być bardziej ryzykowne, gdyż jesteś wtedy bardziej podatny na okresowe zawirowania rynkowe. Jednakże, jeżeli zainwestujesz w akcje w dłuższej perspektywie, to ryzyko relatywnie spadnie, ze względu na ogólną tendencję do zwiększania się wartości akcji wraz z upływem czasu

 

Dywersyfikacja to kluczowy aspekt przy budowaniu rozważnego i odpowiedzialnego portfela inwestycyjnego, gdzie poprzez rozproszenie inwestycji na różne aktywa lub kategorie aktywów zmniejszasz potencjalne ryzyko inwestycyjne. Ważnym jest, abyś w swoim portfelu uwzględnił różne klasy aktywów, branże i sektory, regiony geograficzne, stopnie ryzyka, a także horyzonty inwestycyjne. Odpowiednia równowaga pomiędzy ryzykiem a potencjalnymi zyskami pomoże Tobie w osiągnięciu założonych celów inwestycyjnych.

FAQ

Czym jest dywersyfikacja inwestycji?
Dywersyfikacja inwestycji polega na zróżnicowaniu składu portfela inwestycyjnego i dodawaniu do niego różnych aktywów lub kategorii aktywów, na przykład akcji, obligacji, surowców lub metali szlachetnych.

Jaki jest cel dywersyfikacji inwestycji?
Celem dywersyfikacji jest: zmniejszenie ryzyka straty (jeśli jedna inwestycja traci na wartości, inne mogą zyskiwać, co pozwala zminimalizować ogólny spadek wartości portfela), zwiększenie stabilności portfela (może pomóc złagodzić wahania cen i zapewnić bardziej stabilne stopy zwrotu) i osiągnięcie długoterminowych celów finansowych (dobrze zdywersyfikowany portfel może pomóc w osiągnięciu celów inwestycyjnych z mniejszym ryzykiem).

Czy jednolity portfel inwestycyjny jest opłacalny?
Jednolity portfel może nie przynieść oczekiwanych zysków jeżeli znajdują się w nim jedynie aktywa bardzo ryzykowne, lub przynieść je w bardzo długim horyzoncie czasowym jeśli składa się tylko z aktywów mało ryzykownych, które przynoszą niewielki zysk.

Czy dywersyfikacja portfela w oparciu o branże i sektory zmniejsza ryzyko?
Tak, dywersyfikacja w oparciu o branże i sektory pomaga ograniczyć ryzyko, choć go całkowicie nie eliminuje. Jeśli nie zwiększa zysku, pozwala zmniejszyć stratę.

Dlaczego dywersyfikacja geograficzna jest istotna?
Inwestowanie w różnych krajach zmniejsza wpływ lokalnych zdarzeń (np. kryzysów gospodarczych, klęsk żywiołowych) na cały portfel. Rynki w różnych krajach mogą mieć różne cykle koniunkturalne, co może pomóc złagodzić wahania wartości portfela.

Na czym polegają zawirowania rynkowe?
Zawirowania rynkowe to okresy gwałtownych wahań cen na rynku finansowym, charakteryzujące się wzrostem zmienności i niepewności. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, m.in.: wydarzeniami makroekonomicznymi (kryzysy gospodarcze, wojny, zmiany stóp procentowych), wydarzeniami geopolitycznymi (zamachy terrorystyczne, konflikty międzynarodowe, klęski żywiołowe), lub czynnikami psychologicznymi (panika wśród inwestorów, spekulacja).