Zoznámte sa so základmi správnej diverzifikácie investícií, ktorá je kľúčovým aspektom budovania obozretného a zodpovedného investičného portfólia.

Diverzifikácia je jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré by mal každý investor zvážiť pri plánovaní svojich investícií. Ide o proces, ktorý zahŕňa zloženie daného investičného portfólia z niekoľkých druhov rôznych aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity alebo drahé kovy. Cieľom diverzifikácie je znížiť investičné riziko spojené s investíciou celého kapitálu do jedného typu aktív alebo v rámci jedného odvetvia či regiónu.

Prečo je diverzifikácia investícií taká dôležitá?

Diverzifikácia je dôležitá, pretože pomáha znižovať riziko straty a zvyšovať potenciálne zisky. Pokiaľ vaše portfólio obsahuje iba jednu pozíciu a jej hodnota klesá, znamená to stratu pre celé portfólio. Na druhej strane, ak sa vaše portfólio skladá z viacerých pozícií, pokles hodnoty jednej z nich bude mať výrazne menší vplyv na hodnotu celého portfólia.

Ako vybudovať diverzifikované investičné portfólio?

Diverzifikované investičné portfólio by sa malo skladať z rôznych aktív alebo tried aktív, ktoré spolu úzko nekorelujú. V takom prípade pokles hodnoty jedného aktíva priamo neovplyvní ostatné aktíva v portfóliu.

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vytvoriť diverzifikované investičné portfólio:

1. Vyberte si rôzne triedy aktív

Dobre diverzifikované portfólio by malo zahŕňať rôzne triedy aktív, napríklad akcie, ETF, komodity, menové páry alebo vzácne kovy. Každá z týchto tried aktív má inú úroveň rizika a výnosu. Čím nižšia je miera rizika daného portfólia, tým väčšia je negatívna korelácia medzi jednotlivými triedami aktív.

2. Rôzne odbory a sektory

Uistite sa, že vaše portfólio poskytuje expozíciu voči viacerým odvetviam a sektorom. Napríklad diverzifikované akciové portfólio by malo zahŕňať akcie spoločností pôsobiacich v odvetviach ako sú financie, zdravotníctvo, high-tech alebo energetika. Vyhnete sa tak koncentrácii všetkých svojich investícií do jedného odvetvia a v prípade krízy v určitom odvetví bude vaše portfólio odolnejšie.

3. Zvoľte rôzne zemepisné oblasti

Ďalším dôležitým aspektom je geografická diverzifikácia. Táto stratégia zahŕňa investovanie prostriedkov v rôznych geografických regiónoch, čo umožňuje minimalizovať vplyv nepriaznivých udalostí na konkrétny trh alebo región. V takom prípade budú mať politické alebo ekonomické otrasy menej významný vplyv na hodnotu vášho portfólia. Navyše vďaka početným inováciám zavedeným v rôznych častiach sveta je to tiež zaujímavá metóda na zvýšenie potenciálnych ziskov.

4. Zahrnúť aktíva rôznych úrovní rizika

Rôzne typy aktív majú rôzne úrovne náchylnosti na výkyvy trhu. Napríklad počas hospodárskej krízy, keď ceny akcií klesajú, môžu ceny dlhopisov rásť, čo prispieva k vyrovnaniu prípadných strát. To je dôvod, prečo je nevyhnutné zahrnúť do svojho portfólia investície s rôznou úrovňou rizika a zároveň dosiahnuť správnu mieru návratnosti.

5. Plánujte svoje investície s rôznymi investičnými horizontmi

Plánovanie investícií s rôznymi investičnými horizontmi je dobrou praxou pri budovaní portfólia. Diverzifikácia investičných horizontov pre dané aktíva umožňuje minimalizovať riziko spojené s konkrétnym časovým obdobím. Napríklad investícia do akcií v krátkom časovom období môže byť riskantnejšia, pretože ste potom náchylnejší k periodickým turbulenciám na trhu. Pokiaľ však investujete do akcií dlhodobo, riziko relatívne klesne, vzhľadom na celkovú tendenciu hodnoty akcií v čase stúpať.

Diverzifikácia je kľúčovým aspektom budovania investičného portfólia, kedy rozložením investícií do rôznych aktív môžete znížiť potenciálne investičné riziko. Je dôležité zahrnúť do svojho portfólia rôzne triedy aktív, odvetvia alebo sektory, geografické regióny, úrovne rizika a investičné horizonty. Správna rovnováha medzi rizikom a potenciálnymi výnosmi vám pomôže dosiahnuť vaše investičné ciele.